Sağlıklı Yaşam

Site Rengi

Market Raflarında Ki Domuz Ürünleri Tehlikesi

29.06.2021
3.904
Market Raflarında Ki Domuz Ürünleri Tehlikesi

Domuz Yağı ya da Eti Yemediğinize Emin misiniz? “Türkiye’de “hiç yemedim” diyen, bir büyük domuz götürmüştür. “ Bu söz bizlere ait değil bu araştırmanın sahibinin sözü… İşte bilimsel açıklamaları

 

 

Gıda sektörü bütün ahlaksızlığıyla, hergün bizim ve çocuklarımızın sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Biliyorsunuz, hazır yoğurtlarda, hazır dondurmalarda, pastanelerde, jölelerde, kremalarda, market ürünlerinin bir çoğunda “kıvam artırıcılar” adı ile domuz mamülleri kullanılmaktadır.

 

Artık ‘neyin içinde var, neyin içinde yok’, net olarak bilmek nerdeyse olanaksız. Haliyle bunları kullanan adamlara “kullanıyor musunuz” diye sorup, doğru yanıt vereceklerine güvenmek de mümkün değil.

 

Tadı bozuk, kendi bozuk olmasına karşın; uzun süre hiç ekşimeyen, çürümeyen, küflenmeyen, kıvamından dahi bir şey kaybetmeyen yiyeceklerimiz var artık…

Peki, bu nasıl oluyor? Cevap: Tad artırıcılar, katkı maddeleri…

Nedir onlar diye sorsak, “E” ile başlayan anlamayacağımız ve nereden/nasıl elde edildikleri bilinmeyen sayılar işitiyoruz.

Je­la­tin (E441) çok de­ğer­li bir pro­te­in.. Gı­da sek­tö­rün­de yay­gın şe­kil­de kul­la­nı­lı­yor. Je­lâ­ti­nin tak­ri­ben % 99’u, Müs­lü­man ol­ma­yan ül­ke­ler ta­ra­fın­dan üre­til­mek­te

Ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­lar­ kat­kı mad­de­si­ne bir nu­ma­ra ve­ri­yor. Av­ru­pa Bir­li­ği’nde bu E ko­du ile ya­pı­lı­yor. Biz de de ay­nı kod­la­ma ge­çer­li.

JELÂTİN NEDİR?

Jelâtin memelilerin dokularında, hususiyetle kas­ları kemiklere bağlayan yerlerde ve derilerde bulunan kollajenden çıkartılan bir proteindir. Kollajen suyla kaynatıldığında jelâtin olarak bilinen, suda çözülür proteine dönüşür. Soğutulduğunda, çözelti kollajene dönüşmez; ancak jel hâline gelir.

Jelâtin başta domuz, sığır ve çok az olarak da balık gibi hayvanların deri, kemik ve bağ dokularının kaynatılması ile üretilir.

Bu madde, kuvvetli şekil alma beceriyi, şeffaf jel oluşturması, esnek film hâline gelmesi, hazmının kolay olması, sıcak suda eriyebilmesi ve kolayca şekil alması gibi hususiyetleri nedeniyle gıda üretiminde bir çok sahada kullanılıyor.

Günümüzde jelâtin üretiminde genel olarak domuz ve helâl tarzda kesilmemiş sığır derisi kullanılıyor. Gıda üretiminde kullanılacak olan jelâtinin hammadde kaynağı ise domuz derisidir.

 

Elde edilme safhasında ekstraksiyon öncesi, ön işlemlerin kısa bir süre içinde tamamlanması ve oluşan atık suyun minimum düzeyde olması, domuz derisinin kullanılmasını cazip kılmaktadır.

Ayrıca domuz derisinden jelâtinin elde edilmesi, oldukça ucuzdur.

Yıl­da 380.000 ton ka­dar üre­ti­len je­lâ­ti­nin 150.000 to­na ya­kı­nı maalesef Müs­lü­man­lar ta­ra­fın­dan tü­ke­tilmek­te­dir.

Dün­ya pi­ya­sa­la­rın­da ki­log­ram fi­ya­tı tak­ri­ben 4–6 do­lar ol­du­ğu dü­şü­nü­lür­se, Tür­ki­ye je­lâ­tin için 20 mil­yon do­lar ka­dar har­ca­ma yap­mak­ta­dır.

Kay­na­ğı se­be­biy­le bü­yük tar­tış­ma­la­ra se­bep olan ve şüp­hey­le yak­la­şı­lan je­la­ti­ni Tür­ki­ye’de 2011’den be­ri iki yer­li fir­ma da üret­me­ye baş­la­dı. Fa­kat ih­ti­ya­cı tam kar­şı­la­ya­mı­yor.

Gı­da üre­ti­ci­le­ri­nin ço­ğu ucuz di­ye ma­hi­ye­ti meç­hul it­hal je­la­ti­ni kul­la­nı­yor. Oy­sa men­şe­inin cid­di bir şe­kil­de araş­tı­rıl­ma­sı ge­re­ken bu kat­kı mad­de­si­nin he­men he­men her alan­da yay­gın bir şekil­de kul­lanıl­ması, inanan in­san­lar için oldukça en­dişe vericidir.

 

JELATİNSİZ ÜRÜN NEREDEYSE YOK..!

Bir nevi protein olması nedeniyle jelâtin üreticileri, jelâtinin günlük hayatın her safhasında kullanılabilmesi için yoğun gayret göstermiştir.

Menşeinin ciddi bir biçimde araştırılması gerekli olan bu katkı maddesinin hemen hemen her yerde yaygın bir biçimde kullanılması, inanan insanlar için oldukça endişe vericidir.

Ürünlerde jelleştirme, koyulaştırma, sırlama ve kapsülleme maddesi olarak, jelâtin yaygın bir kullanım sahasına sahiptir:

Pek çok pasta ürününde, yoğurtta, dondurmacılıkta, eritilmiş peynir ve kaşar üretiminde, margarinde, salam, sucuk sosis, jambon gibi et ürünlerinde, şekerlemelerde, reçel, marmelat, helva, pekmez ve tahin gibi gıdalarda, fındık ve fıstık ezmelerinde, meyve sularında, sakızlarda, ilâç endüstrisinde, kapsül, film ve tablet yapımında, kan verme ürünlerinde, krem, losyon, şampuan, parfüm gibi cilt ve kozmetik ürünlerinde, hayvan yemlerinde, fotoğrafçılıkta ve karbonlu kağıt yapımında jelâtin kullanılıyor.

İnsan, yediklerine bir baksın.’’ (Abese suresi/24)

Dinimizce Haram olan Domuz Soframıza katkı maddesi olarak giriyor .Domuz dan elde Edilen katkı Ürünleri ve Gıdalar Gün geçtikçe daha çok miktarlarda tüketilen bu katkı maddeleri, beslenmeyle ilgili kalp hastalıkları, allerjik astım ve ürtiker gibi çeşitli hastalıkların gelişimine yol açıyor.Bir şunu diyen bir yazı 'Domuz Yağı veya Eti Yemediğinize Emin misiniz? T YOVE Organik Orga Yaşam organk Koçu MARKET RAFLARI DOMUZ DOLU! BUNLARIN HEPSİNİ YEDİK! İŞTE DİKKAT EDECEĞİNİZ ÜRÜN VE KURALLAR.! Gıda sektörü bütün ahlaksızlığıyla, her gün bizim ve çocuklarımızın sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. "Türkiye'de "hiç yemedim" diyen, bir büyük domuz götürmüştür. Bu söz bize ait değil bu araştırmanın' görseli olabilir

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.